Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok

Statut fundacji

FUNDACJI WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

„S A P E R E A U D E”

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Celami fundacji są:

1. Działalność oświatowa i edukacyjna
2. Krzewienie idei kultury fizycznej i sportu
3. Ochrona i promocja zdrowia
4. Szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wspomaganie inicjatyw społeczności lokalnych
5. Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości europejskiej
6. Eliminowanie nierówności społecznych w zakresie dostępu do edukacji, informacji, ochrony zdrowia, pracy.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie przedszkoli oraz alternatywnych form edukacji przedszkolnej
2. Kształcenie ustawiczne, edukację dorosłych, szkolenia i kursy
3. Działania prorodzinne – edukacja rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, aktywacja zawodowa, poradnictwo zawodowe i konsultacje rodzinne
4. Wspomaganie i działania stymulujące wyrównywanie szans dzieci z obszarów o utrudnionym dostępie do edukacji, takich jak gminy wiejskie lub tereny zaniedbane gospodarczo, społecznie i kulturowo poprzez wzrost poziomu uczestnictwa w
różnych formach edukacji, zajęcia dla dzieci dysfunkcyjnych, zajęcia terapeutyczne.
5. Organizowanie szkoleń i warsztatów w zakresie psychologii zdrowia
6. Działania w zakresie promocji zdrowia mające na celu uświadamianie znaczenia i propagowanie idei profilaktyki zdrowotnej, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej
7. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym również ośrodków rehabilitacyjnych.
8. Udział i organizowanie targów, wystaw, imprez mających na celu rozwój szeroko rozumianej edukacji społecznej.
9. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy jakości życia społeczeństw lokalnych, tworzenie grup wzajemnego wspierania i inicjowanie działań w tym zakresie.
10.Pozyskiwanie wsparcia dla celów Fundacji przez sponsorów krajowych i zagranicznych
11.Wymianę doświadczeń i współdziałanie z innymi instytucjami mającymi podobne cele.

PEŁNA WERSJA STATUTU FUNDACJI DOSTĘPNA JEST W SIEDZIBIE FUNDACJI.