Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok
PLACÓWKI

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach

Głównymi celami ośrodka jest działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i terapeutyczna.

Zadania OREW:

 1. Wychowanie, opieka, nauka, terapia i rewalidacja wychowanków.
 2. Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu stworzenia na ich podstawie optymalnego, indywidualnego programu postępowania.
 3. Stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego wychowanka.
 4. Zapewnienie różnorodnych form terapii.

Zadania OREW realizowane będą poprzez:

  1. Organizowanie wczesnego wspomagania.
  2. Organizowanie rocznego przygotowania przedszkolnego.
  3. Organizowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  4. Organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych.
  5. Organizowanie warsztatów, poradnictwa psychopedagogicznego oraz rehabilitacyjnego.
  6. Wspieranie psychiczne oraz poradnictwo prawne i życiowe.
  7. Ułatwianie kontaktów w zakresie oddziaływania terapeutycznego, edukacyjnego i opiekuńczego, w szczególności z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
  8. Indywidualne konsultacje i porady dla rodzin dzieci uczęszczających do ośrodka.
  9. W zależności od potrzeb oraz możliwości ośrodka planowane mogą być dodatkowe zajęcia oraz spotkania.

OREW przeznaczony jest dla:

 1. wychowanków w wieku od 5  do 23 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,
 2. wychowanków w wieku od 3 do 24 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 3. wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, w wieku od 0 lat do momentu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

Warunki przyjęcia do OREW:

 1. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie :
  1. Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim.
  2. Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
  3. Skierowania od lekarza, które jest wymagane w przypadku korzystania ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej.
  4. Pisemnego wniosku rodziców bądź opiekunów.
 2. W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki konieczne jest też powiadomienie dyrektora szkoły macierzystej, w której regionie dziecko mieszka.
 3. Przyjęcia dzieci odbywają się przez cały rok
 4. Decyzję o przyjęciu do OREW podejmuje Zarząd Fundacji, na wniosek Dyrektora OREW

Oddziały funkcjonujące w OREW:

 • wczesnego wspomagania
 • przedszkolne
 • edukacyjno-terapeutyczne
 • rewalidacyjno-wychowawcze
 • przysposobienia do pracy

Kadra OREW: W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra: oligofrenopedagodzy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, psycholog, logopeda, masażyści, opiekunowie osób niepełnosprawnych. Pracownicy mają doświadczenie w zakresie pracy z  osobami upośledzonymi umysłowo, w tym z autyzmem. Na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, podziel się nim ze znajomymi! Google