Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące (OREW)

Głównymi celami ośrodka jest działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i terapeutyczna.

Zadania OREW:

 1. Wychowanie, opieka, nauka, terapia i rewalidacja wychowanków.
 2. Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu stworzenia na ich podstawie optymalnego, indywidualnego programu postępowania.
 3. Stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego wychowanka.
 4. Zapewnienie różnorodnych form terapii.

Zadania OREW realizowane będą poprzez:

 1. Organizowanie wczesnego wspomagania.
 2. Organizowanie rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Organizowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 4. Organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych.
 5. Organizowanie warsztatów, poradnictwa psychopedagogicznego oraz rehabilitacyjnego.
 6. Wspieranie psychiczne oraz poradnictwo prawne i życiowe.
 7. Ułatwianie kontaktów w zakresie oddziaływania terapeutycznego, edukacyjnego i opiekuńczego, w szczególności z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
 8. Indywidualne konsultacje i porady dla rodzin dzieci uczęszczających do ośrodka.
 9. W zależności od potrzeb oraz możliwości ośrodka planowane mogą być dodatkowe zajęcia oraz spotkania.

OREW  jest ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym, tj. ośrodkiem umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim , a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Warunki przyjęcia do OREW:

 1. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie :
  1. Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim.
  2. Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
  3. Pisemnego wniosku rodziców bądź opiekunów.
 2. W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki konieczne jest też powiadomienie dyrektora szkoły macierzystej, w której regionie dziecko mieszka.
 3. Przyjęcia dzieci odbywają się przez cały rok.
 4. Decyzję o przyjęciu do OREW podejmuje Zarząd Fundacji, na wniosek Dyrektora OREW.

Oddziały funkcjonujące w OREW:

 • wczesnego wspomagania
 • przedszkolne
 • edukacyjno-terapeutyczne
 • rewalidacyjno-wychowawcze
 • przysposobienia do pracy

Kadra OREW: W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra: oligofrenopedagodzy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, psycholog, logopeda, masażyści, opiekunowie osób niepełnosprawnych. Pracownicy mają doświadczenie w zakresie pracy z  osobami upośledzonymi umysłowo, w tym z autyzmem. Na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.