Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok

Niepubliczne Przedszkole „KOLOROWE” z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi w Kwidzynie

Głównym celem przedszkola jest działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza
i terapeutyczna.

Zadania Przedszkola:

 1. Wychowanie, opieka, nauka, terapia i rewalidacja przygotowująca do realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu stworzenia na ich podstawie optymalnego, indywidualnego programu postępowania.
 3. Stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego wychowanka.
 4. Zapewnienie różnorodnych form terapii.

Zadania Przedszkola realizowane są poprzez:

 1. Organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych.
 2. Organizowanie rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Organizowanie warsztatów, poradnictwa psychopedagogicznego oraz rehabilitacyjnego.
 5. Wspieranie psychiczne oraz poradnictwo prawne i życiowe.
 6. Ułatwianie kontaktów w zakresie oddziaływania terapeutycznego, edukacyjnego
  i opiekuńczego, w szczególności z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
 7. Indywidualne konsultacje i porady dla rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola.
 8. W zależności od potrzeb oraz możliwości przedszkola dodatkowe zajęcia oraz spotkania.

Przedszkole przeznaczone jest dla:

 1. dzieci w wieku od 3 (w szczególnych przypadkach od 2,5) do 9 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem lub zespołem Aspergera,
 2. dzieci, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, w wieku od 0 lat do momentu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, niedowidzących,
 4. dzieci przewlekle chorych.

Warunki przyjęcia do Przedszkola:

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie pisemnego wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych oraz dostarczenie aktualnego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub o potrzebie kształcenia specjalnego, lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wystawionych przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor w porozumieniu
  z Organem Prowadzącym.

Kadra Przedszkola:

W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra: oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda.

Pracownicy mają doświadczenie w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym
z autyzmem. Na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
Podopieczni przedszkola mogą realizować obowiązek szkolny w:
Ośrodku Reabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW) w Okrągłej Łące,
lub
Ośrodku Reabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW) w Prabutach.