Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok

Cele Fundacji

  • Działalność oświatowa i edukacyjna
  • Krzewienie idei kultury fizycznej i sportu
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wspomaganie inicjatyw społeczności lokalnych
  • Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości europejskiej
  • Eliminowanie nierówności społecznych w zakresie dostępu do edukacji, informacji, ochrony zdrowia, pracy
  • Działalność charytatywna